Politika sustava upravljanja

Geotehnika d.o.o. d.o.o. obvezuje se izvoditi radove poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša te zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika. Također veliku brigu posvećujemo kontinuiranom usklađivanju svojih djelatnosti sa svim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima.

Za Geotehnika d.o.o. d.o.o. je ispunjenje zahtjeva kupca i poštivanje utvrđenih normi u području izvođenja radova niskogradnje, visokogradnje, obrade i postavljanja kamena, zastupanja i prodaja geosintetskih materijala, izgradnje i sanacija odlagališta otpada, obveza od najveće važnosti, pa se za svaki proizvod i uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

Odnosi s kupcima i dobavljačima zasnivaju se i održavaju na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanje termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu i zaštitu okoliša te zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika.

Trajno će se provoditi stručno osposobljavanje zaposlenika sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka, za siguran rad, korištenje sredstava zaštite i odgovoran stav prema vlastitom zdravlju i napretku.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete i zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti zaposlenika, razvijati ćemo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju prihvatiti ih kao nova standardna rješenja.

Geotehnika d.o.o. d.o.o. održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu izvedenih radova, a usvajanjem i održavanjem standarda za zaštitu okoliša i zdravlja i sigurnosti na radu, brinuti ćemo se da što manje onečišćujemo okoliš u okviru obavljanja svojih djelatnosti te stvorimo sigurna radna mjesta za naše zaposlene.

Međunarodne norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša i zdravlja i sigurnosti na radu, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju, a osvojeno priznanje, certifikat, nastojati ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ocjena sustava upravljanja provoditi će se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere biti će podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja.

Periodična provjera politike sustava upravljanja osiguravati će njenu trajnu primjerenost.

Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama te komunicirana sa svima koji rade za i u ime Geotehnika d.o.o. d.o.o.